Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko ds. sprzedaży drewna

Pieńsk, dnia 12.06.2024 r.

Zn. spr.:  NP.1101.3.2024

 

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Pieńsk ogłasza nabór zewnętrzny

na stanowisko ds. sprzedaży drewna

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Pieńsk

ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk

telefon: 75 77 86 235

e-mail: piensk@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony.
 2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998r. z późniejszymi zmianami.
 3. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
 4. Możliwość rozwoju zawodowego.
 5. Świadczenia socjalne i zdrowotne.

 

 1. Wymagania niezbędne
 1. wykształcenie minimum średnie leśne;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. staż zawodowy – minimum 9 miesięcy w leśnictwie;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek;
 6. znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania MS Office,
 7. brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku;
 8. pożądane cechy osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole.

 

 

 

 1. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku:
 1. Prowadzenie racjonalnego marketingu w zakresie sprzedaży drewna i pozostałych produktów leśnych na zasadzie najwyższej opłacalności.
 2. Sporządzanie rocznych planów sprzedaż drewna i przychodów.
 3. Nadzorowanie wykonania planu pozyskania drewna we współpracy ze specjalistą ds. pozyskania drewna, korekta i kontrola wielkości pozyskania.
 4. Koordynacja w zakresie pozyskania drewna z bieżącymi potrzebami surowcowymi.
 5. Organizacja przetargów oraz sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie sprzedaży drewna i obrotu produktami leśnymi wg obowiązujących wytycznych.
 6. Obsługa aplikacji E-Drewno oraz Portalu Leśno-Drzewnego.
 7. Sporządzanie umów sprzedaży w oparciu o wyniki rozstrzygniętych przetargów.
 8. Realizowanie umów sprzedaży na podpisanych warunkach z uwzględnieniem przyjętych harmonogramów.
 9. Przygotowywanie informacji dotyczących realizacji umów zawartych na sprzedaż drewna z poszczególnymi odbiorcami.
 10. Analizowanie prawidłowości rotacji drewna w leśnictwach.
 11. Sporządzanie sprawozdań GUS i resortowych.
 12. Bieżący nadzór nad realizacją harmonogramów sprzedaży drewna.
 13. Administrowanie PLD, portalem e-drewno.
 14. Kontrola merytoryczna dokumentacji w zakresie obejmującym sprzedaż drewna.
 15. Kontrola drewna przeznaczonego na sprzedaż.
 16. Kontrola przestrzegania przez leśniczych obowiązującego czasookresu karencji jaki musi upłynąć pomiędzy zaprzychodowaniem drewna na magazyn a jego sprzedażą.

 

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 5. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (załącznik nr 1),
 6. klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (załącznik nr 2)
 7. oświadczenie kandydata do pracy (załącznik nr 3)
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych jest Nadleśnictwo Pieńsk, z siedzibą w Pieńsku przy ul. Wysokiej 2, 59-930 Pieńsk, e-mail: piensk@wroclaw.lasy.gov.pl;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę i nie będą udostępniane innym podmiotom;
 3. pełna informacja na temat przetwarzania państwa danych osobowych znajduję się na stronie internetowej Nadleśnictwa Pieńsk: http://www.piensk.wroclaw.lasy.gov.pl/rodo.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy kierować pocztą: elektroniczną na adres  piensk@wroclaw.lasy.gov.pl, w temacie należy wpisać „Nabór na stanowisko ds. sprzedaży drewna” lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Nadleśnictwa Pieńsk, 59-930 Pieńsk ul. Wysoka 2, lub złożyć osobiście  w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do dnia 28.06.2024 r. do godz. 1400 (przy przesyłkach pocztowych decydująca jest data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. sprzedaży drewna”.

 

Dokumenty złożone po w/w terminie nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (nie będą rozpatrywane).

Jednocześnie informujemy, że po przeprowadzeniu formalnej oceny ofert na rozmowę kwalifikacyjną będą zaproszeni wybrani kandydaci, pozostałe osoby składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o odrzuceniu oferty bez podania uzasadnienia.

Po zakończonej rekrutacji, w terminie 30 dni roboczych dokumenty aplikacyjne odrzucone na każdym z etapów postępowania rekrutacyjnego, pozostaną do odbioru w siedzibie Nadleśnictwa Pieńsk, a w przypadku nieodebrania zostaną trwale zniszczone lub usunięte.

Nabór na w/w stanowisko może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.                

 

                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

                                                                                 Mariusz Jędrzejczak