Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko podleśniczego

Pieńsk, dnia 08.07.2024 r.

Zn. spr.:  NP.1101.4.2024

 

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Pieńsk ogłasza nabór zewnętrzny

na stanowisko podleśniczego

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Pieńsk

ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk

telefon: 75 77 86 235

e-mail: piensk@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia
 2. Wynagrodzenie zostanie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998r. z późniejszymi zmianami.
 3. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
 4. Możliwość rozwoju zawodowego.
 5. Świadczenia socjalne i zdrowotne.

 

 1. Wymagania niezbędne
 1. wykształcenie minimum średnie leśne;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. staż zawodowy – minimum 9 miesięcy w leśnictwie;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność sądowa za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek;
 6. znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania MS Office,
 7. umiejętność obsługi rejestratora leśniczego oraz Systemu Informatycznego lasów Państwowych (SILP);
 8. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 9. brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku podleśniczego;
 10. pożądane cechy osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku:
 1. Wykonywanie  czynności organizacyjno-technicznych, administracyjnych i ochronnych, związanych z realizacja zadań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
 2. Ochrona granic leśnictwa, znaków granicznych i geodezyjnych tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz ochrona lasu przed szkodnictwem.
 3. Roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów i obiektów leśnych.
 4. Nadzór nad przebiegiem prac gospodarczo-leśnych w leśnictwie.
 5. Dokonywanie obmiarów i wstępnego odbioru robót.
 6. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów z lasu oraz sporządzanie stosownej dokumentacji.
 7. Prowadzenie działań w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa.

 

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 5. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (załącznik nr 1),
 6. klauzula informacyjna dla kandydata do pracy ( załącznik nr 2)
 7. oświadczenie kandydata do pracy (załącznik nr 3)
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych jest Nadleśnictwo Pieńsk, z siedzibą w Pieńsku przy ul. Wysokiej 2, 59-930 Pieńsk, e-mail: piensk@wroclaw.lasy.gov.pl;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę i nie będą udostępniane innym podmiotom;
 3. pełna informacja na temat przetwarzania państwa danych osobowych znajduję się na stronie internetowej Nadleśnictwa Pieńsk: http://www.piensk.wroclaw.lasy.gov.pl/rodo.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy kierować tylko pocztą elektroniczną na adres  piensk@wroclaw.lasy.gov.pl, w temacie należy wpisać „Nabór na stanowisko podleśniczego” w terminie do dnia 22.07.2024 r. do godz. 1400.

Dokumenty złożone po w/w terminie nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (nie będą rozpatrywane).

Jednocześnie informujemy, że po przeprowadzeniu formalnej oceny ofert na rozmowę kwalifikacyjną będą zaproszeni wybrani kandydaci, pozostałe osoby składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o odrzuceniu oferty bez podania uzasadnienia.

Nabór na w/w stanowisko może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.                

 

                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

                                                                                   Mariusz Jędrzejczak