Asset Publisher Asset Publisher

Polish forests

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

The number of Polish forest is still growing. The forestation rate of the country has increased from 21 % in 1945 to 29,2 % at the moment. Between 1995 and 2008, the forest area increased by 310 thousand ha. The basis for afforestation works is the "National Programme for Increasing the Forest Cover" (KPZL), assuming an increase of the forestation rate up to 30 % by 2020 and up to 33 % by 2050. Polish forests abound in flora, fauna and fungi. 65 % of the total number of animal species live there.

The forests grow in our country on poor soils, mainly because of the development of the agriculture in previous years. It influences the distribution of the types of the forest sites in Poland. Over 55 % of the forest areas is covered with coniferous forests. In other areas, there are forest sites, mainly the mixed ones. Their small part constitute alder and riparian forests – not more than 3 %.

In the years 1945 – 2011 the area of natural deciduous tree stands within the area of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %.

Within the lowlands and uplands the most often occurring tee species is pine. It covers 64,3 % of the forest area of the State Forests National Forest Holding and 57,7 % of private and commune forests. In the mountains the predominant species is European spruce ( in the west) and European spruce with beech (in the east). Domination of pine is the result of carrying on sustainable forest management in the past. Once, the monocultures (crops or cultivations of one species) were the answer to the great demand of industry for wood. Such forests appeared to be quite fragile to climatic factors. They also were often the prey of pests' expansion.

In Polish forests, the share of other tree species, especially deciduous trees have been systematically increasing. The foresters have stepped aside from monocultures – that is why, they try to fit specific species of the forest stand to the natural stand, that would be proper for the given area. Thanks to that, in the years 1945 – 2011, the area of the deciduous tree stands within the lands of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %. There occur more and more frequently the following tree species: oaks, ashes, maples, sycamore maples, elms, but also birches, beeches, alders, poplars, hornbeams, aspens, tilias and willows.

Our forests are the most often represented by the forest stands aged 40 to 80 years. The average age of the forest equals 60 years. More and more trees are of big size at the age over 80 years. Since the end of the Second World War, the forests' area has increased up to almost 1,85 million hectares.
 

Raport o stanie lasów w Polsce 2012


Asset Publisher Asset Publisher

Back

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

Pieńsk, 18.07.2022r.

Zn. spr.: SA.2281.4.2021

                                                  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk, podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych – lokalu mieszkalnego (pustostanu), zatwierdzonego do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 21.11.2021r. i ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 12/2021.                            

 

LP.

Nadleśnictwo,

 obręb leśny,

oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

gmina,

adres nieruchomości

Nr działki,

nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

1

Pieńsk

Zgorzelec

255nx

Godzieszów

Nowogrodziec

Godzieszów 151/1

59-730 Nowogrodziec

255/693

JG1B/00035769/2

649

(udział 1244/10000)

lokal mieszkalny

w budynku pięciorodzinnym.

Pustostan

 

Wartość rynkowa nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi: 75.500,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), w tym wartość ułamkowa części gruntu: 1.840,00 zł.

W przypadku sprzedaży nieruchomości Nadleśnictwo Pieńsk  ustanowi w formie aktu notarialnego, za wynagrodzeniem,  służebność  przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności dla zbywanego lokalu zostało ustalone w wysokości: 2.771,00 zł x udział 1244/10000 = 344,71 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Podstawa prawna:

  1. Art. 40a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 ze zmianami), zwana dalej „ustawą”.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali  i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r., poz.1206), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Dokumenty opisane w punkcie 2 mogą być składane w formie oryginałów lub kopii. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „stwierdzam za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem.

                                 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Dąbrowskiego 47, 59-930 Pieńsk lub przesłać pocztą tradycyjną w zaklejonych kopertach z opisem „Zakup lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego w miejscowości Godzieszów 151/1”. Na kopercie należy obowiązkowo podać swoje dane adresowe. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu do sekretariatu nadleśnictwa. We wniosku ponadto należy podać nr telefonu kontaktowego.

 

Jeżeli w terminie jednego miesiąca  od dnia ukazania się ogłoszenia wpłynie tylko jeden wniosek, to sprzedaż zostanie dokonana zgodnie z zapisami wynikającymi treści § 5 w/w rozporządzenia. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, zostanie przeprowadzony przez nadleśnictwo przetarg ograniczony zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 4 w/w rozporządzenia.

 

Informacje na temat w/w nieruchomości udziela Paweł Zasowski – sekretarz nadleśnictwa, nr telefonu 75 778 62 35, mob. 606 683 542, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1500.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych. Klauzula znajduje się na stronie BIP nadleśnictwa:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-piensk/polityka-prywatnosci.

Tym samym złożenie wniosku potwierdza fakt zapoznania się z informacjami

zawartymi w tym dokumencie.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

Mariusz Jędrzejczak