Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin Miejsca Postoju Pojazdów

Nadleśnictwo Pieńsk

Regulamin

Miejsca Postoju Pojazdów

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.

5. Pojazd może pozostawać na miejscu postoju wyłącznie w celu jego parkowania w czasie nie dłuższym niż 12 godzin.

6. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą Prawo o ruchu drogowym

8. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

9. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się

a. Wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b. Mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c. Zaśmiecania terenu,

d. Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju,

e. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,

f. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,

g. Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

h. Puszczania luzem zwierząt domowych,

i. Rozstawiania namiotów,

j. Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju,

k. Sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsc postoju pojazdów.

10. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemuleśniczemu:

- MPP Piaseczno – 600 368 995

- MPP Bielawa – 668 110 735

- MPP Godzieszów – 784 091 047

- lub do biura nadleśnictwa tel. 75 77 86 235

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie w przyszłości