Asset Publisher Asset Publisher

Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc. Można się spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich (Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m sześc. drewna, Czech – prawie 1,5 m sześc., Włoch– 1,1 m sześc.).

Dowiedz się więcej o drewnie z książki „Naturalnie, drewno!" (PDF)


Asset Publisher Asset Publisher

Back

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

Pieńsk, 18.07.2022r.

Zn. spr.: SA.2281.4.2021

                                                  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk, podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych – lokalu mieszkalnego (pustostanu), zatwierdzonego do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 21.11.2021r. i ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 12/2021.                            

 

LP.

Nadleśnictwo,

 obręb leśny,

oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

gmina,

adres nieruchomości

Nr działki,

nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

1

Pieńsk

Zgorzelec

255nx

Godzieszów

Nowogrodziec

Godzieszów 151/1

59-730 Nowogrodziec

255/693

JG1B/00035769/2

649

(udział 1244/10000)

lokal mieszkalny

w budynku pięciorodzinnym.

Pustostan

 

Wartość rynkowa nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi: 75.500,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), w tym wartość ułamkowa części gruntu: 1.840,00 zł.

W przypadku sprzedaży nieruchomości Nadleśnictwo Pieńsk  ustanowi w formie aktu notarialnego, za wynagrodzeniem,  służebność  przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności dla zbywanego lokalu zostało ustalone w wysokości: 2.771,00 zł x udział 1244/10000 = 344,71 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Podstawa prawna:

  1. Art. 40a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 ze zmianami), zwana dalej „ustawą”.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali  i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r., poz.1206), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Dokumenty opisane w punkcie 2 mogą być składane w formie oryginałów lub kopii. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „stwierdzam za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem.

                                 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Dąbrowskiego 47, 59-930 Pieńsk lub przesłać pocztą tradycyjną w zaklejonych kopertach z opisem „Zakup lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego w miejscowości Godzieszów 151/1”. Na kopercie należy obowiązkowo podać swoje dane adresowe. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu do sekretariatu nadleśnictwa. We wniosku ponadto należy podać nr telefonu kontaktowego.

 

Jeżeli w terminie jednego miesiąca  od dnia ukazania się ogłoszenia wpłynie tylko jeden wniosek, to sprzedaż zostanie dokonana zgodnie z zapisami wynikającymi treści § 5 w/w rozporządzenia. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, zostanie przeprowadzony przez nadleśnictwo przetarg ograniczony zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 4 w/w rozporządzenia.

 

Informacje na temat w/w nieruchomości udziela Paweł Zasowski – sekretarz nadleśnictwa, nr telefonu 75 778 62 35, mob. 606 683 542, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1500.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych. Klauzula znajduje się na stronie BIP nadleśnictwa:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-piensk/polityka-prywatnosci.

Tym samym złożenie wniosku potwierdza fakt zapoznania się z informacjami

zawartymi w tym dokumencie.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

Mariusz Jędrzejczak