Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Szczegółowe dane dotyczące PUL znajdują się na stonie BIP Nadleśnictwa Pieńsk:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-piensk/plan-urzadzenia-lasu


Asset Publisher Asset Publisher

Back

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

Pieńsk, 18.07.2022r.

Zn. spr.: SA.2281.4.2021

                                                  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk, podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych – lokalu mieszkalnego (pustostanu), zatwierdzonego do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 21.11.2021r. i ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 12/2021.                            

 

LP.

Nadleśnictwo,

 obręb leśny,

oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

gmina,

adres nieruchomości

Nr działki,

nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

1

Pieńsk

Zgorzelec

255nx

Godzieszów

Nowogrodziec

Godzieszów 151/1

59-730 Nowogrodziec

255/693

JG1B/00035769/2

649

(udział 1244/10000)

lokal mieszkalny

w budynku pięciorodzinnym.

Pustostan

 

Wartość rynkowa nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi: 75.500,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), w tym wartość ułamkowa części gruntu: 1.840,00 zł.

W przypadku sprzedaży nieruchomości Nadleśnictwo Pieńsk  ustanowi w formie aktu notarialnego, za wynagrodzeniem,  służebność  przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności dla zbywanego lokalu zostało ustalone w wysokości: 2.771,00 zł x udział 1244/10000 = 344,71 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Podstawa prawna:

  1. Art. 40a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 ze zmianami), zwana dalej „ustawą”.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali  i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r., poz.1206), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Dokumenty opisane w punkcie 2 mogą być składane w formie oryginałów lub kopii. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „stwierdzam za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem.

                                 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Dąbrowskiego 47, 59-930 Pieńsk lub przesłać pocztą tradycyjną w zaklejonych kopertach z opisem „Zakup lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego w miejscowości Godzieszów 151/1”. Na kopercie należy obowiązkowo podać swoje dane adresowe. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu do sekretariatu nadleśnictwa. We wniosku ponadto należy podać nr telefonu kontaktowego.

 

Jeżeli w terminie jednego miesiąca  od dnia ukazania się ogłoszenia wpłynie tylko jeden wniosek, to sprzedaż zostanie dokonana zgodnie z zapisami wynikającymi treści § 5 w/w rozporządzenia. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, zostanie przeprowadzony przez nadleśnictwo przetarg ograniczony zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 4 w/w rozporządzenia.

 

Informacje na temat w/w nieruchomości udziela Paweł Zasowski – sekretarz nadleśnictwa, nr telefonu 75 778 62 35, mob. 606 683 542, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1500.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych. Klauzula znajduje się na stronie BIP nadleśnictwa:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-piensk/polityka-prywatnosci.

Tym samym złożenie wniosku potwierdza fakt zapoznania się z informacjami

zawartymi w tym dokumencie.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

Mariusz Jędrzejczak