Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY NADLEŚNICTWO PIEŃSK

W Nadleśnictwie Pieńsk od 1999 roku ponownie funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierzyny wchodzący w obwód łowiecki nr 73 wraz z OHZ Ruszów. OHZ Pieńsk obejmuje obszar lasów Puszczy Zgorzeleckiej o powierzchni
7547 ha znajdujących się na obrębie leśnym Pieńsk. Lesistość OHZ wynosi 86% a pozostałe 14% (dających w sumie 8779 ha) stanowią przyległe tereny nie leśne. Przeważający typ lasu stanowi bór mieszany świeży z przeważającą sosną i domieszką innych gatunków liściastych.

Nadleśnictwo Pieńsk jest w posiadaniu kwatery myśliwskiej, która znajduje się w miejscowości Bielawa Dolna w odległości 8 km od siedziby Nadleśnictwa. Kwatera oferuje 5 miejsc noclegowych w 3 pokojach oraz salon myśliwski z jadalnią, miejscem wypoczynkowym i aneksem kuchennym.

Budynek kwatery wraz z zabudowaniami gospodarczymi położony jest na skraju lasu zapewniając ciszę, relaks i świeże powietrze.

W zapleczu zabudowań znajdują się również kojce dla czworonogów i garaż na pojazdy gości.

Na terenie OHZ znajduje się wiele poletek łowieckich wraz ze stanowiskami urządzeń łowieckich takich jak : ambony, wyżki, stanowiska przenośne gwarantujące duże powodzenie w polowaniu na różne gatunki zwierzyny łownej.

W łowisku występuje licznie jeleń szlachetny, sarna, dzik oraz drapieżniki takie jak : lis, jenot, norka amerykańska, borsuk.

Na obszarze puszczy występuje również największy gryzoń polski czyli bóbr, który nie jest na liście zwierzyny łownej, ale za to jest mistrzem inżynierii wodnej, zapewniający utrzymanie na odpowiednim poziomie nawodnienie terenów leśnych.

Inwentaryzacja zwierzyny łownej w marcu 2022 roku.

Jeleń szlachetny - 310 szt.

Sarna - 180 szt.

Dzik - 8 szt.

Planowana liczebność przed okresem polowań 2022/2023.

Jeleń Szlachetny - 360 szt.

Sarna - 216 szt.

Dzik - 24 szt.

Liczba zwierząt zaplanowanych do pozyskania 2022/2023.

Jeleń szlachetny - 48 szt.

Sarna - 12 szt.

Dzik - 16 szt.

Ośrodek prowadzi wzorową gospodarkę łowiecką, zapewniającą zwierzynie odpowiednią bazę żerową w obrębie biotopu, menu zwierzyny leśnej  jest bardzo urozmaicone i uzupełniane dodatkowo o wykładaną  sól w lizawkach zapewniającą niezbędne mikroelementy pokarmowe.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

OGŁOSZENIE o sprzedaży pustostanu

Pieńsk, 18.07.2022r.

Zn. spr.: SA.2281.4.2021

                                                  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Wysoka 2, 59-930 Pieńsk, podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych – lokalu mieszkalnego (pustostanu), zatwierdzonego do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 21.11.2021r. i ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 12/2021.                            

 

LP.

Nadleśnictwo,

 obręb leśny,

oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

gmina,

adres nieruchomości

Nr działki,

nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

1

Pieńsk

Zgorzelec

255nx

Godzieszów

Nowogrodziec

Godzieszów 151/1

59-730 Nowogrodziec

255/693

JG1B/00035769/2

649

(udział 1244/10000)

lokal mieszkalny

w budynku pięciorodzinnym.

Pustostan

 

Wartość rynkowa nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi: 75.500,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), w tym wartość ułamkowa części gruntu: 1.840,00 zł.

W przypadku sprzedaży nieruchomości Nadleśnictwo Pieńsk  ustanowi w formie aktu notarialnego, za wynagrodzeniem,  służebność  przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności dla zbywanego lokalu zostało ustalone w wysokości: 2.771,00 zł x udział 1244/10000 = 344,71 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Podstawa prawna:

  1. Art. 40a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 ze zmianami), zwana dalej „ustawą”.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali  i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r., poz.1206), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Dokumenty opisane w punkcie 2 mogą być składane w formie oryginałów lub kopii. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „stwierdzam za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem.

                                 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Dąbrowskiego 47, 59-930 Pieńsk lub przesłać pocztą tradycyjną w zaklejonych kopertach z opisem „Zakup lokalu mieszkalnego (pustostanu) położonego w miejscowości Godzieszów 151/1”. Na kopercie należy obowiązkowo podać swoje dane adresowe. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu do sekretariatu nadleśnictwa. We wniosku ponadto należy podać nr telefonu kontaktowego.

 

Jeżeli w terminie jednego miesiąca  od dnia ukazania się ogłoszenia wpłynie tylko jeden wniosek, to sprzedaż zostanie dokonana zgodnie z zapisami wynikającymi treści § 5 w/w rozporządzenia. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, zostanie przeprowadzony przez nadleśnictwo przetarg ograniczony zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 4 w/w rozporządzenia.

 

Informacje na temat w/w nieruchomości udziela Paweł Zasowski – sekretarz nadleśnictwa, nr telefonu 75 778 62 35, mob. 606 683 542, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1500.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych. Klauzula znajduje się na stronie BIP nadleśnictwa:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-piensk/polityka-prywatnosci.

Tym samym złożenie wniosku potwierdza fakt zapoznania się z informacjami

zawartymi w tym dokumencie.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

Mariusz Jędrzejczak