Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

                                                                                                                            Pieńsk 05.06.2019 r.

                                                                             OGŁOSZENIE

                                                                    NADLEŚNICTWO PIEŃSK

                                                            w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 47

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: Samochód NISSAN PICKUP – minimalna cena oferty 8.300,00- PLN brutto. (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych) Oferty należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Pieńsk (pokój nr 3) w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 47 w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 09.30. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 24.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie „Sprzedającego” Termin, którym Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 7 dni. Nadleśnictwo Pieńsk wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% minimalnej ceny oferty tj. 830,00-zł, kserokopię wadium należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie pieniądza do kasy nadleśnictwa Pieńsk lub przelewem na rachunek bankowy nadleśnictwa nr: 89 1540 1030 2103 0001 9991 0005 z dopiskiem: wadium na sprzedaż samochodu Nissan Pickup nr rej DZG 24PR. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres Oferenta

Oferta – przetarg nieograniczony na:

„Samochód Nissan Pickup rok prod. 2006, przebieg 129,5 tys. km

nie otwierać przed 24.06.2019r. godz. 10:00

Nadleśnictwo Pieńsk zastrzega, że wadium przepada na rzecz „Sprzedającego”, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nadleśnictwo Pieńsk informuje, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny. Nadleśnictwo Pieńsk zastrzega, że „Sprzedawcy” przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 na terenie bazy transportowej Nadleśnictwa Pieńsk w Pieńsku przy ul. Wysokiej 1.

Nadleśnictwo Pieńsk zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                                             W podpisie:

                                                                                        Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk

                                                                                                       inż. Adam Duchaczek

 

 

Więcej informacji pod nr tel. 608 079 335, 75 77 86 235 w.316


Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacje o przetargach, zamówieniach i zarządzeniach na stronie BIP Nadleśnictwa Pieńsk